വില്ലന്മാർക്കൊപ്പം തിന്നാം.. കുടിക്കാം..!

വില്ലന്മാർക്കൊപ്പം തിന്നാം.. കുടിക്കാം..!

കട്ടൻസ് റെസ്റ്റോറന്റ് പാലക്കാട്‌.. കോവിഡ്-19 എന്ന ഭീകരൻ തളർത്താത്ത മേഖലകളില്ല..എങ്കിലും പൊതുഗതാഗത മേഖലയിൽ വൻവീഴ്…

പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമര്‍ശിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഭയക്കണോ?

പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമര്‍ശിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഭയക്കണോ?

ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ ഉള്ളപ്പോഴും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും കേന്ദ്രത്തിലെ സർക്കാരുകളുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്.അതിൽ…

പിന്തുടർച്ചാവകാശം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിക നിയമം Islamic law on inheritance

പിന്തുടർച്ചാവകാശം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിക നിയമം Islamic law on inheritance

മരണപ്പെടുന്ന ഒരു മുസ്ലിം വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്വത്തുക്കൾ,അവകാശികൾ,പിന്തുടർച്ചാവകാശികൾക്ക് മരിച്ചയാളുടെ കട …

 കുടുബകോടതി Family Court

കുടുബകോടതി Family Court

ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തേക്ക് വേണ്ടി കുടുബകോടതി നിയമം അനുസരിച്ചു സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് കുടുബകോടതി.ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ റാ…

പിന്തുടർച്ചാവകാശം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഹിന്ദു നിയമം Hindu law on inheritance

പിന്തുടർച്ചാവകാശം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഹിന്ദു നിയമം Hindu law on inheritance

മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരാളുടെ സ്വത്തുക്കൾക്ക് പിന്നീടുള്ള അവകാശികളെ സംബന്ധിച്ചാണ് പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യു…

 ജീവനാംശ നിയമങ്ങൾ Alimony rules

ജീവനാംശ നിയമങ്ങൾ Alimony rules

ജീവനാംശം എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംരക്ഷണം എന്നാണ്.സാമൂഹിക സുരക്ഷിതത്വത്തിനു അനിവാര്യമായ ഈ ആശയം വളരെ പുര…

പ്രതീക്ഷകളുടെ  പാവ കഥൈകൾ..!Paava Kadhaikal Review

പ്രതീക്ഷകളുടെ പാവ കഥൈകൾ..!Paava Kadhaikal Review

പാവ കഥൈകൾ അഥവാ പാപ കഥകൾ (Sin Stories); നാല് വ്യത്യസ്ത ചെറു സിനിമകൾ ചേർത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ netflix original തമിഴ…