തെന്മല. THENMALA

thenmala
Thenmala

 ഇന്ത്യയിലെ  ആദ്യ ഇക്കോ ടൂറിസം പ്രൊജക്റ്റ്‌ ആണ് തെന്മല. 

സന്ദർശകർക്കായി എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. 
thenmala
Thenmala

കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള യാത്രകൾക്ക് തെന്മല ഏറ്റവും അഭികാമ്യമാണ്‌. 
പല പ്ലാനുകളിലായി പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കാൻ വ്യത്യസ്തമായ പദ്ധതികൾ ഇവിടെ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

thenmala
Thenmala

കൊല്ലം-ഷെൻകോട്ട റോഡും തിരുവനന്തപുരം-ഷെൻകോട്ട റോഡും ചേർന്ന തെൻ‌മല ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആസൂത്രിതമായ ഇക്കോടൂറിസം ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാണ്.  തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട,  കൊല്ലം ജില്ലകളിലെ വലിയ മലനിരകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 10 ഇക്കോടൂറിസം സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്.  തെന്മല യുടെ പേരിനുപുറകിൽ മധുരമുള്ള തേൻ തന്നെയാണ്. ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള തേൻ ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല.  
thenmala
Thenmala

തെന്മല ഡാം തെന്മല ഇക്കോ ടൂറിസം സെന്ററിനോട് ചേർന്ന് നിലകൊള്ളുന്നു. ചുറ്റുമുള്ള ഇടതൂർന്ന വനം രാജ്യത്തുടനീളം വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള തടികൾക്കും പേരുകേട്ടതാണ്.  കാടുകൾ, റബ്ബർ, വൃക്ഷത്തോട്ടങ്ങൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമായ ഇതിന്റെ ഭൂപ്രദേശം ലോക ടൂറിസം ഓർഗനൈസേഷൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പദ്ധതികളിലൊന്നായി തിരഞ്ഞെടുത്തു.

കൊല്ലം  ജില്ലയിലെ മറ്റു വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെ കുറിച്ചറിയുവാൻ....