-->

എടക്കൽ ഗുഹ പൂർവികതയിലേക്കൊരു യാത്ര Edakkal Caves Wayanad


edakkal caves
Edakkal Caves
സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും 1200 അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ടു വൻ ഗുഹകളാണ് എടക്കൽ ഗുഹ . ചരിത്രപരമായി ഒട്ടേറെ പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ള ഈ ഗുഹകൾ യഥാക്രമമം 96 അടിയും  22 അടിയും വീതിയുള്ളവരാണ് .

edakkal caves
Edakkal Caves

ഗുഹ ഭിത്തികളിലെ കൊത്തുപണികളും രേഖ ചിത്രങ്ങളുമാണ് എടക്കലിനെ പ്രശസ്തമാക്കിയത് .
സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും 1200 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഗുഹയുടെ സ്ഥാനം .ഏകദേശം 4000 മീറ്റർ ഉയരം ഗുഹ മുഖത്തേക്ക്  ഉണ്ട് .

edakkal caves
Edakkal Caves

ഒന്നര മണിക്കൂർ ട്രെക്കിങ് ഗുഹ മുഖത്തിനു താഴേക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് . അവിടെ നിന്നും മുക്കാൽ മണിക്കൂർ യാത്ര ഗുഹ മുഖത്തേക്കും ഉണ്ട് .നവീന ശിലായുഗകാലത്തെ അത്യപൂർവമായ രേഖപെടുത്തലുകൾ ഈ ഗുഹ ഭിത്തികളിൽ ഉണ്ട് .
edakkal caves
Edakkal Caves


ബി സി 5000 മുതൽ ബി സി 1000  വരെ പഴക്കമുള്ള ശിലാഫലകങ്ങൾ എടക്കൽ ഗുഹയിലുണ്ട്
. യഥാർഥത്തിൽ ഒരു പാറ പിളർന്നു രണ്ടായി മാറുകയും മുകളിലേക്ക് മറ്റൊരു പാറ വന്നു അമരുകയും ചെയ്തു രൂപപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഗുഹ .പല നിലകളായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗുഹയിൽ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചു ഏണികളും.കയറുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് .

edakkal caves
Edakkal Caves


ഭിത്തിയിലെ കൊത്തു പണികളുടെ ദൃശ്യം കാണുമ്പോൾ നാം ശരിക്കും  അത്ഭുതപ്പെടും....പ്രത്യേകിച്ചും അവ നേരിട്ട് വന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം ഓർക്കുമ്പോൾ ...

edakkal caves
Edakkal Caves


കീശയിലെ കാശും യാത്രകളും പിന്നെയും ബാക്കി ...

You may like these posts