പിന്തുടർച്ചാവകാശം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിക നിയമം Islamic law on inheritance

പിന്തുടർച്ചാവകാശം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഹിന്ദു നിയമം Hindu law on inheritance

കുടുബകോടതി Family Court

ജീവനാംശ നിയമങ്ങൾ Alimony rules

പ്രതീക്ഷകളുടെ പാവ കഥൈകൾ..!Paava Kadhaikal Review

പ്രത്യേക വിവാഹ നിയമം Special Marriage Act 1954

Powered by Blogger.