മലയാളികൾ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട15 പുസ്തകങ്ങൾ 15 books that Malayalees should read

സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ചികിത്സാ രേഖകൾ എങ്ങനെ ലഭിക്കും? How to get medical records from a private hospital?

ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഇ-മെയിലില്‍ വിവരാവകാശ അപേക്ഷയും ഒന്നാം അപ്പീലും നല്‍കാം The right to information request and the first appeal can be made to the High Court by e-mail

പൊതുതാല്പര്യ ഹര്‍ജികള്‍ (PIL) ഫയല്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ Things to consider when filing Public Interest Litigation (PIL)

സര്‍വ്വേ നം ഉപയോഗിച്ച് വസ്തു ഉടമയുടെ വിലാസം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വിധം How to find the address of the property owner using the survey number

വിവരാവകാശ അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍ When preparing an RTI application Some things to look out for

സേവനാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള സേവനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക അപേക്ഷയുടെ ആവശ്യമില്ല No special application is required for services under the Right to Service Act

Powered by Blogger.