-->

മലയാളികൾ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട15 പുസ്തകങ്ങൾ

മലയാളികൾ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട 15 പുസ്തകങ്ങൾ:
1.ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം
                            -ഓ.വി.വിജയൻ
2.ആടു ജീവിതം
                    -ബെന്യാമിൻ
3.രണ്ടാമൂഴം
            -എം.ടി വാസുദേവൻ നായർ
4.ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ
                -എസ്.കെ പൊറ്റക്കാട്
5.ചെമ്മീൻ
              -തകഴി ശിവശങ്കരപിള്ള
6.ബാല്യകാലസഖി
                   -ബഷീർ
7.മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങൾ
                        -എം.മുകുന്ദൻ
8.നാലുകെട്ട്
                -എം.ടി വാസുദേവൻ നായർ
9.ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ
                        -പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ
10.എന്റെ കഥ
                  -മാധവിക്കുട്ടി
11.ആരാച്ചാർ
                    -കെ.ആർ മീര
12.മഞ്ഞ് 
          എം.ടി വാസുദേവൻ നായർ
13.ഇന്ദുലേഖ
                 -ഒ.ചന്തുമേനോൻ
14.പാത്തുമ്മയുടെ ആട്
                       -ബഷീർ
15.അഗ്നിസാക്ഷി  -ലളിതാംബികഅന്തർജനം

You may like these posts