ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനം..ചുറ്റുമുള്ളവരെ കേൾക്കാം! World Mental Health Day..Listen to those around you!

ഐഡിയ കൊള്ളാം.. ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം.. പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്‌നമുണ്ട്.. ആര് പഠിപ്പിക്കും.. ?

വിശപ്പ് !

സഭയുടെ ബിഷപ്പും സംഘപരിവാറിന്റെ വിശപ്പും!!

Powered by Blogger.