ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം The National Rural Employment Guarantee Act , 2005

നിയമ സേവന അതോറിറ്റി നിയമം Legal Services Authorities Act

ഇന്ത്യയിലെ നിയമ പരിഹാര സംവിധാനങ്ങൾ Legal systems in India

തുണിയഴിച്ച നീതി ദേവത!

Powered by Blogger.